Bodzechów

Bodzechów: Dotacje na utylizację azbestu

zrodlo: Gmina Bodzechów

Mieszkańcy gminy Bodzechów do końca marca mogą składać wnioski o dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego zawierającego szkodliwy azbest. Wysokość dotacji wynosić będzie 100 % nakładów inwestycyjnych nie więcej jednak niż 1900 zł brutto.

Urząd Gminy Bodzechów ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2018 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest w części dotyczącej odbioru wywozu i utylizacji eternitu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Bodzechów do których prawo posiadają osoby fizyczne.
Termin przyjmowania Wniosków – do dnia 30 marca 2018 r.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów z/s ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – w sekretariacie Urzędu , oraz w pokoju nr 22, lub przesłać pocztą na w/w adres.

Wniosek o przyznanie dotacji można pobrać w Urzędzie Gminy Bodzechów pokój nr 22, lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Bodzechów www.ugb.pl – w zakładce formularze i wnioski.
Dotacja celowa będzie udzielana na rzecz osób fizycznych których nieruchomość położona jest na terenie Gminy Bodzechów (i nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej), oraz którzy posiadają tytuł prawny do nieruchomości, w której zamierzają realizować inwestycję objętą dotacją celową (własność, użytkowanie wieczyste, posiadanie samoistne, użytkowanie). Dotacja przyznawana będzie pod warunkiem że zlecenie odbioru, transportu i utylizacji eternitu wykona podmiot wybrany przez Gminę Bodzechów w trybie konkurencyjnym.

Wysokość dotacji wynosić będzie 100 % nakładów inwestycyjnych nie więcej jednak niż 1900 zł brutto ( za odbiór, wywóz i utylizację eternitu. ). Przyznana Beneficjentowi dotacja będzie przekazywana bezpośrednio na konto Wykonawcy, wybranego przez Urząd Gminy Bodzechów. Dotacja celowa nie pokrywa kosztów demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest oraz zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.
Ilość wniosków ograniczona.

Wnioski niezrealizowane w tym roku z powodu braku środków będą mogły być dofinansowane w przyszłym roku.

Udostępnij ten materiał

Czytaj także

śledź
nas na
youtube