Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiec Świętokrzyski
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Świętokrzyska 22

tel. (41) 2767600 fax. (41) 265 22 51
e-mail: biuro@mopsostrowiec.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku: od godz. 7.00 do godz. 15.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonuje od 1990 roku. Obecnie posiada siedzibę przy ulicy Świętokrzyskiej 22. Ośrodek jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych funkcjonującą w formie jednostki budżetowej gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej i stanowi część majątku gminy. Pomoc społeczna jest instytucja polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ponadto pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Obejmuje pomocą miasto Ostrowiec Świętokrzyski.
Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone, wynikające z ustawy o pomocy społecznej z 2.III.2004 r. (z późniejszymi licznymi zmianami) oraz z wielu innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi, m.in.:
ustawy o świadczeniach rodzinnych,
ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
ustawy o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego,
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, itp.

Regularnie z pomocy społecznej korzysta około 4100 rodzin, tyle samo zaświadczeń i dodatków mieszkaniowych.
MOPS w Ostrowcu Św. realizuje wszystkie formy świadczeń pomocy społecznej, tj. pracę socjalną, poradnictwo, formę pieniężną, w naturze, usługową i instytucjonalną.
Aby podołać tak licznym obowiązkom Ośrodek zatrudnia 148 pracowników. W swoich strukturach Ośrodek oprócz służb administracyjno-księgowych i prawnych zawiera Dział Pomocy Środowiskowej, Dział Realizacji Świadczeń, Dział Usług Opiekuńczych, Dział Usług Specjalistycznych, Dział Świadczeń Rodzinnych, Dział Dodatków Mieszkaniowych. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starych i niepełnosprawnych, Kuchnię ze stołówką.

Od kilku lat Ośrodek podejmuje próbę odejścia od tzw. „tradycyjnego”, medycznego modelu pomocy polegającego na udzielaniu głównie wsparcia finansowego, gdzie kryterium jego przyznawania stanowią warunki bytowe, na rzecz podejścia naukowego, tzw. metodycznego modelu działania, polegającego na wywołanie takiej zmiany w kliencie, jego osobowości, myśleniu i zachowaniu lub jego otoczeniu, aby klient mógł samodzielnie radzić sobie z trudnościami dnia codziennego bez systemu pomocy społecznej lub z marginalnym jego udziałem oraz odnalazł się na rynku pracy. Jest to obecnie strategiczny cel funkcjonowania ostrowieckiej pomocy społecznej. Pomoc pieniężna jest tu traktowana jako środek do celu, a nie cel sam w sobie.
Powyższy model metodycznego postępowania jest wdrażany poprzez zastosowanie niekonwencjonalnych form pracy z klientami, np.:
stosowanie w praktyce autorskich programów pracy z niektórymi grupami słabymi socjalnie, np. z osobami bezdomnymi, alkoholikami, osobami psychicznie chorymi, osobami będącymi w kryzysie, osobami starszymi i niepełnosprawnymi. W przygotowaniu są programy pracy z rodzinami problemowymi i bezrobotnymi,
zmiany organizacji pracy pracowników socjalnych z tradycyjnej „rejonizacji” na rzecz pracy w zespołach problemowych,
nawiązanie wręcz wzorowej współpracy MOPS z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy (PCK, PKPS, Świętokrzyski Bank Żywności)
stosowanie bardzo różnorodnych form pracy socjalnej, np. tworzenie grup wsparcia i samopomocy dla następujących grup osób:
– leczonych z uzależnienia od alkoholu,
– będących ofiarami przemocy domowej,
– matek samotnych,
– zaburzonych psychicznie i ich rodzin,
utworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia, które są maksymalnie wykorzystywane na rzecz lokalnej społeczności (np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej pełni funkcję poradni specjalistycznej, schroniska, hostelu, a w razie potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej),
tworzenie środowiskowych form oparcia psychicznego, np. środowiskowy Klub dla osób zaburzonych psychicznie,
aktywizowanie lokalnej społeczności do pomocy na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania (usługi sąsiedzkie dla osób starszych i niepełnosprawnych),
łączenie pracy indywidualnej z klientem z technikami grupowymi,
stosowanie w pracy z klientem metod naukowych, np.: psychoanalizy, podejścia behawioralnego, poradnictwa, podejścia poznawczego, interwencji środowiskowej, itp.
organizowanie dzieciom z rodzin najuboższych i patologicznych, wypoczynku letniego, wyprawek szkolnych,
stosowanie kontraktów socjalnych w pracy z klientami i ich rygorystyczne przestrzeganie,
pozyskiwanie funduszy z poza budżetu samorządowego na realizację specjalnych programów, w tym rządowych np. „telefon zaufania”, stypendium dla dzieci uzdolnionych z rodzin najbiedniejszych, programów na rzecz Romów oraz osób zaburzonych psychicznie,
realizacji programów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz programów rządowych
udział naszego Ośrodka w akcjach ogólnopolskich, np. „Dzieciństwo bez przemocy” „Niebieska linia”,
ścisła, partnerska współpraca z policją, strażą miejską, ochroną zdrowia, sądownictwem, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, itp.
zachęcanie i umożliwienie pracownikom Ośrodka zdobywania wyższego wykształcenia, specjalizacji, samokształcenia,
konsekwentne przestrzeganie zasady subsydiarności (pomocniczości).
Powyższe niekonwencjonalne formy pracy maksymalizują dostępność i efektywność pomocy społecznej oraz zwiększają możliwość rozwoju poparcia społecznego w miejscu zamieszkania osobom potrzebującym, uczą samopomocy.